Mokymų vadovų profesinis įvertinimas naujai

2017.05.03 - 9 minutes read

Pats geriausias laikas mokymų vadovų profesiniam įvertinimui

Mokymų vadovų profesinis įvertinimas žengia naujus žingsnius Europoje. Mokymo vadovai ieško būdų, kaip į(si)vertinti savo mokimų vedimo kompetencijas ir pasiekti geresnio, šioje srityje dirbančių, asmenų pripažinimo.

Praėjusiais metais, tarptautinė gildija (International Youth Work Trainer Guild), vienijanti vedančius mokymus darbo su jaunimu srityje, sėkmingai išbandė kompetencijų vertinimą, paremtą 360° įsivertinimu. Šiais metais gildija atliko mokymo vadovų apklausą, kurioje kvietė dalintis kompetencijų vertinimo poreikiais, praktikomis ir siekiais. Apklausa sulaukė 118 atsakymų iš mokymų vadovų 38 šalyse.

2016 m. Europos mokymų strategija apibrėžė mokymų vadovų kompetencijų modelį, kuriuo vadovaujantis mokymų vadovai gali įsivertinti savo kompetencijas ir nusistatyti profesinio tobulėjimo gaires. SALTO Mokymų ir bendradarbiavimo resursų centras, palaikydamas šią iniciatyvą, paruošė pavyzdinę metodiką, pagal kurią gali vykti kompetencijų įvertinimas.

Mūsų asociacija, kartu su Gildija (Europa) ir 4 partneriais Airijoje, Portugalijoje, Austrijoje ir Italijoje pateikė strateginių partnerysčių projektą Erasmus+ finansavimui ir sulaukė teigiamo sprendimo. Nuo š.m. rugsėjo mėn. pradėsime kurti technologinius ir metodinius sprendimus, kurie sukurs galimybes mokymų vadovams nuolatos vertinti savo kompetenciją, rinkti dalyvių, kolegų ir užsakovų įvertinimus bei planuotis ir sekti savo profesinį tobulėjimą.

Norime pristatyti AppRaiser – virtualius įrankius mokymų vadovų profesinio tobulėjimo ir kompetencijų į(si)vertinimą.

Mokymų vadovų profesinis įvertinimas – nauji sprendimai

AppRaiser kuriamas sprendimas veiks virtualioje aplinkoje ir turės specialiai, mokymų vadovų praktikai pritaikytus į(si)vertinimo įrankius. Norintys pradėti nuosekliai vertinti savo kompetencijas ir darbą, galės registruotis AppRaiser virtualioje aplinkoje, kurioje ras įrankius mokymo kompetencijų įsivertinimui, grįžtamojo ryšio surinkimui iš mokymų dalyvių, kitų kolegų ir užsakovų bei turės patogius įrankius profesinio tobulėjimo planavimui ir sekimui.

Tęstnis mokymų vadovų profesinis įvertinimas

AppRaiser sprendimu besinaudojantiems mokymų vadovams bus pasiūlyti praktiniai gidai, kaip kokybiškai atlikti kompetencijų įsivertinimą, susiplanuoti tobulėjimo veiklas ir palaikyti kolegų profesinį augimą. Mokymų dalyviai, kiti mokymų vedėjai ir užsakovai galės susipažinti su 360° vertinimo modeliu ir praktiniais patarimais, kaip kokybiškai suteikti grįžtamąjį ryšį. Gildija planuoja pasiūlyti mokymų vadovams kolegų palaikymą įsivertinimo procese, gyvų ar virtualių susitikimų metu.

Gairės į(si)vertinimo praktikos kūrimui

AppRaiser bus kuriamas, deriant kelias dizaino ir vertinimo metodikas.

 • Į tikslus nukreiptas dizainas (angl. Goal-oriented design). Sprendimai būs kūriami, remiantis tipinių naudotojų personomis, atsižvelgiant į jų tikslus ir siekius bei įvertinant atliekamus veiksmus.
 • Dizaino mąstymo procesas (angl. Design thinking process). Kuriant šią inovatyvius sprendimus bus išlaikomas veiklų nuoseklumas: 1) tyrinėjimas; 2) sprendimų idėjų generavimas; 3) prototipų kūrimas ir testavimas; 4) sprendimų realizavimas.
 • Įvertinantis tyrinėjimas (angl. Appreciative inquiry). Praktykos pokyčių ir tobulėjimo valdymas, kurio eigoje yra pastiprinamos ir įvertinamos stiprybės, akcentuojama geroji praktika, motyvuojami siekiai keistis ir tobulėti.
 • 360° grįžtamasis ryšis/vertinimas (angl. 360° feedback/review). Vertinimo praktika, kurioje dalyvauja išoriniai vertintojai: mokymų dalyviai, kolegos, paslaugų užsakovai.

Projekto partneriai planuoja aktyviai įtraukti mokymų vadovus į AppRaiser sprendimų kūrimą, testavimą ir pilotinį naudojimą. Kviečame parašyti mums (neformaliai@gmail.com), jei norite prisidėti ir išbandyti kompetencijų vertinimą.

AppRaiser į(si)vertinimo sprendimai

AppRaiser į(si)vertinimo sprendimais bus kuriami etapais. Pradžioje bus sukurta virtuali aplinka, kurioje norintys pradėti į(si)vertinimo procesą, galės registruotis ir turėti savo profilį. Kompetencijų įsivertinimo įrankiai ir grįžtamojo ryšio surinkimas leis mokymo vadovams surinkti pakanakmai duomenų apie turimas kompetencijas ir praktiką. Kolegų parama ir tobulėjimo įrankiai padės planuotis ir stebėti profesinį augimą.

Virtuali aplinka

Mokymų vadovų profesinis įvertinimas bus palaikomas virtualioje aplinkoje sukurtų sprendimų pagalba. Virtualioje aplinkoje bus galima atlikti šiuos veiksmus:

Mokymų vadovų profesinis įvertinimas virtualių įrankių pagalba

 • Registracija/Prisijungimas (Naudojimosi taisyklės, privatumo politika).
 • Bendravimas su kitais naudotojais (naudotojų sąrašai ir paieška, pakvietimų ir pranešimų valdymas).
 • Renginių valdymas (pridėti/išimti mokymo renginius, aprašyti/keisti renginius, pridėti/išimti naudotojus, siųsti pakvietimus/priminimus).
 • Naudotojo profilio valdymas (privatus/viešas, prieigos nustatymai, pridėti/keisti informaciją, paskyros valdymas, pasiekimų valdymas, naudojant skaitmeninius atvirus ženkliukus).

Mokymų vadovų profesinis įvertinimas prasideda nuo savo kompetencijų įsivertinimo

Kompetencijų įsivertinimas

Mokymų vadovų profesinis įvertinimas prasidės nuo savo kompetencijų įsivertinimo. Bus naudojamas Europos mokymų strategijos siūlomas kompetencijų modelis. Virtualioje aplinkoje mokymų vadovai galės naudoti šiuos įrankius:

 • Kompetencijų žemėlapis (vizualus ir interaktyvus Europos mokymų strategijos kompetencijos modelis)
 • Įsivertinimo skalės (susietos su veikla ir kompetencijų vertinimo indikatoriais)
 • Įrodymų įkėlimas (galimybė kaupti ir pridėti įrodymus, palaikančius įsivertinimą)
 • Įsivertinimo progresas (vizualūs ir grafiniai sprendimai parodyti ir sekti progresą)
  Skaitmeniniai atviri ženkliukai (galimybė atvaizduoti ir dalintis kompetencijų įsivertinimo rezultatais)

Grįžtamasis ryšys

Mokymų vadovų profesinis įvertinimas priklauso nuo jo profesinėje veikloje dalyvaujančių kitų asmenų vertinimo: mokymų dalyvių, kolegų, užsakovų. Virtualioje aplinkoje esantys sprendimą mokymų vadovui leis:

Mokymų vadovų profesinis įvertinimas - grįžtamojo ryšio svarba

 • Išsiųsti/Priimti pakvietimus (išsiųsti pakvietimus mokymų dalyviams, kolegoms, paslaugų užsakovai)
 • Peržiūrėti/Valdyti pranešimus (pranešimai informuos apie atliktus įvertinimus)
 • Peržiūrėti/Valdyti priminimus (galimybė nustatyti automatinius priminimus)
 • Suteikti prieigą kitiems naudotojams (valdyti kitų galimybes matyti/prieiti prie kompetencijų vertinimo ir duomenų apie pasiekimus)

Mokymų vadovų profesinis įvetinimas per nuolatinį tobulėjimą

Profesinis tobulėjimas

Mokymų vadovų profesinis įvertinimas tiesiogiai siejasi su noru tobulinti kompetencijas ir praktiką. Virtuali aplinka sukurs galimybes mokymų vadovams atlikti šiuos veiksmus:

 • Prioritetinių krypčių nusistatymas (pasirinkti kompetencijų tobulėjimo sritis)
 • Profesinio tobulėjimo planavimas (detalizuoti tikslus ir veiksmus, įsivardinti šaltinius, nusistatyti laiką ir priminimus)
 • Tobulėjimo stebėsena (progreso juosta, atlikti veiskmai, įkelti įrodymai)
 • Pasiekimų pripažinimas (pasiekimų ženkliukai, jų integravimas į kompetencijų žemėlapį)

Kolegų palaikymas

Mokymų vadovų profesinis įvertinimas bus palaikomas ir sustiprinamas dalyvaujant kitiems kolegoms. Virtuali aplinka leis susirasti ir organizuoti kolegų palaikymą. Šie komponentai yra svarbus profesinio tobulėjimo ir įvertinimo procese:

Mokymų vaodvų profesinis įvertinimas kartu su kolegomis

 • Profesinio tobulėjimo palaikymas (pasirinkti kolegas, kurie palaikys tobulėjimo plano įgyvendinimą)
 • Į(si)vertinimo palaikymas (pagalba interpretuojant vertinimo metu surinktus duomenis)
 • Grįžtamasis ryšis (konstruktyvus grįžtamajo ryšio suteikimas ir struktūruota patirties refleksija)
 • Konsultavimas (kolegų patarimai ir patirties pasidalinimas)
 • Gyvi ir virtualūs susitikimai (planuojami bent 2 susitikimai metų eigoje)

AppRaiser kūrimo eiga ir poveikis

Į(si)vertinimo sprendimus pradėsime kurti jau nuo š.m. rugsėjo mėn. ir numatome, kad projekto veiklos truks iki 2020 vasario mėnesio.

Mokymų vadovų profesinis įvertinimas bus kuriamas 2017-2020 metais

Planuojame, kad AppRaiser sukurti sprendimai leis:

 • Atlikti bent 200 kompetencijų įsivertinimų
 • Surinkti bent 750 kompetencijų vertinimų iš mokymų dalyvių, kitų kolegų ir užsakovų
 • Sukurti bent 100 profesinio tobulėjimo planų
 • Suorganizuoti bent 50 susitikimų mokymo vadovų kolegiškam palaikymui

Jei norite būti vieni pirmųjų, išbandę AppRaiser sprendimus mokymų vadovų į(si)vertinimui, parašykite mums neformaliai@gmail.com

AppRaiser projekto partneriai ir finansavimas

AppRaiser sprendimų kūrimą inicijuojame ir vykdome kartu su šiais partneriai:

Projektas iš dalies yra finansuojamas Europos Sajungos programos „Erasmus+” lėšomis

Tags: , , , , , , , , , , ,