Nevyriausybinių organizacijų grupė sieks Lietuvos švietimo programas papildyti globalaus švietimo turiniu

Wednesday April 2nd, 2014 - 2 minutes read

Global education. Togo. Photo Zivile Eidukeviciute

2014 kovo 20 d.

Lietuvos nevyriausybinės organizacijos, dirbančios su visuomenės švietimu, jų tarpe ir LiNA susibūrė į neformalią grupę, kuri sieks Lietuvos švietimo programas papildyti globalaus švietimo turiniu.

Pastaruoju metu Lietuvoje matyti vis daugiau pastangų integruoti darnaus vystymosi elementus, skatinančių aplinkosauginį jautrumą, į švietimo programas. Tačiau formalaus ir neformalaus švietimo galimybės nėra pilnai ir nuosekliai išnaudojamos, siekiant ugdyti atsakingą ir jautrų globalioms problemoms asmenybę. Lietuvai tampant vis labiau išsivysčiusia valstybe, donore, pastebimas ryškus socialiniais ir ekonominiais aspektais grįstos dimensijos trūkumas. NVO grupės manymu, Lietuvoje būtina įgyvendinti ES rekomenduojamą globalų švietimą, apimantį platesnį žinių apie globalų ir darnų vystymąsi, žmogaus teises, tarpkultūrinius skirtumus, ir kompetencijų spektrą.

Todėl iniciatyvinė NVO grupė, koordinuojama Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos (NNVBO Platforma), dialoge su atsakingomis valstybinėmis institucijomis sieks:

–                      Inicijuoti nuolat veikiančios tarpinstitucinės darbo grupės vystomojo švietimo klausimams spręsti Lietuvoje sukūrimą.

–                      Aiškiai ir suprantamai apibrėžti vystomojo švietimo sąvoką, kuri apimtų ne tik informavimą apie Lietuvos ir Europos Sąjungos teikiamą pagalbą besivystančioms šalims, bet ir švietimą, skirtą skatinti visų piliečių dalyvavimą mažinant skurdą pasaulio mastu ir kovojant su atskirtimi, švietimą žmogaus teisėms bei švietimą taikai bei konfliktų išvengimui.

–                      Tinkamai reglamentuoti vystomojo švietimo klausimą Lietuvos teisės aktuose.

–                       Peržiūrėti ir atitinkamai papildyti jau esamas švietimo programas vystomąja socialine ir ekonomine dimensija. Tolesnėje perspektyvoje priimti nacionalinę ilgalaikę globalaus švietimo programą, apimančią ir vystomąjį, ir darnų švietimą, ir tarpkultūrinį ugdymą, ir kitus globalaus švietimo aspektus, su apibrėžtu koordinavimo mechanizmu, aiškia atsakomybe ir atitinkamais ištekliais jos įgyvendinimui.

–                      Aiškiai apibrėžti kiekvienos institucijos kompetencijas ir atsakomybės sritis. Taip pat apibrėžti nevyriausybinių organizacijų, ekspertų bei akademikų vaidmenį vystomojo švietimo turinio formavimo, peržiūros ir įgyvendinimo vertinimo procese.

Iniciatyvinės NVO grupės nuomone, reikalingi sprendimai turėtų būti padaryti iki 2015-ųjų – Europos vystymosi metų pradžios.

 

Kviečiame susipažinti ir palaikyti bendrą NVO poziciją Lietuvos_NVO_pozicija_del_vystomojo_svietimo_pletros_2014_03_20