„Atrask save“ savanorystės pasiekimų programa

Savanorystė

„Atrask save“ pasiekimų programa – tai specializuotas kompetencijų įsivertinimo ir pasiekimų pripažinimo įrankis, kuris remiasi atvirų skaitmeninių ženkliukų technologija. Programoje gali dalyvauti projekto „Atrask save“ dalyviai, įsitraukę į „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ veiklą ir pasirinkę savanoriauti vienoje iš priimančiųjų organizacijų.

Šį projektą koordinuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos darbo birža. Programoje įgytus pasiekimus pripažįsta Lietuvos pramonininkų konfederacija. LR Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimu, stojant į aukštąsias mokyklas 2018 m. bus suteikiami papildomi balai už tarptautinę ir nacionalinę savanorystę, kuri trunka ne mažiau kaip 3 mėnesius ir patvirtinama pažymėjimu. „Atrask save” programoje sertifikatas išduodamas gautų ženkliukų pagrindu. Ženkliukai užtikrina pasiekimų autentiškumą ir tikrumą.

Jaunimo savanoriška tarnyba yra skirta ne tik savanoriškai veiklai atlikti, bet ir savanoriui ugdyti. Savanoriškoje veikloje žmogus gali tobulėti, įgyti naujų žinių, ugdyti asmeninius gebėjimus, pasitikėjimą savimi, atsakomybę, mokytis spręsti asmenines problemas ir padėti kitiems spręsti jų problemas.

Pasiekimų programos tikslai:

  • Parodyti savanorystės veiklos galimybes
  • Atskleisti ir stebėti pasiekimų progresą
  • Kaupti medžiagą ir įrodymus apie atliekamą veiklą
  • Padėti aptarti, įsivertinti ir įsisąmoninti tobulėjimą
  • Komunikuoti savanorio pasiekimus ir rezultatus

 

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija, bendradarbiaudama su „Atrask save“ projekto organizatoriais bei jaunimo savanoriškos tarnybos mentoriais, parengė pasiekimų programą, kuri paremta atvirų ženkliukų technologija.

Pasiekimų programoje vertinamos 8 bendrosios visą gyvenimą trunkančio mokymosi kompetencijos mokymosi mokytis, skaitmeninio raštingumo, socialinės ir pilietinės kompetencijos, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos, iniciatyvos ir verslumo, matematinės kompetencijos ir pagrindinės kompetencijos mokslų ir technologijų srityje, bendravimo gimtąja kalba, bendravimo užsienio kalbomis. Kiekviena kompetencija turi 3 lygių ženkliukus ir būtinų įvykdyti užduočių skaičių:

  • I lygis – 1 užduotis. Privaloma įgyvendinti nurodytą užduotį;
  • II lygis – 4 užduotys. Minimalus įgyvendinamų užduočių skaičius: 2 iš 4 pasirenkamų užduočių;
  • III lygis – 6 užduotys. Minimalus įgyvendinamų užduočių skaičius: 3 iš 6 pasirenkamų užduočių.

Savanoris gali rinktis tobulinti bet kurią kompetenciją ir pradėti nuo bet kurio I lygio ženkliuko. Antrojo bei trečiojo ženkliukų lygiuose, savanoris su mentoriumi gali apsibrėžti konkrečias užduotis, susijusias su savanorystės veiklomis. Jaunas žmogus savanoriaudamas įgyją naujų patirčių ir ugdo kompetencijas, o tai atsispindi jo gautuose ženkliukuose.

Atliktas kiekybinis ir kokybinis ženkliukų poveikio tyrimas atskleidė, kad ženkliukų sistema yra ne tik pasiekimų (žinių ir gebėjimų) simbolis ar dalyvavimo veikloje įrodymas, tačiau ir būdas padedantis rodyti iniciatyvą; pagalba atsiskleisti ir būti smalsiems; įrankis skatinantis refleksiją.

Kviečiame susipažinti:

  1. „Atrask save” ženkliukų sistemos pristatymas
  2. Tyrimo ataskaita „Atviri ženkliukai – naujų atradimų link”

Skaitmeniniai ženkliukai kuriami ir išduodami Badgecraft pasiekimų platformoje. Savanoriai ženkliukus gali rinkti naudodami mobiliaja programėle Badge Wallet.

„Atrask save” pasiekimų programos ženkliukai sukurti tarptautinės strateginės partnerystės „Patikimų ženkliukų sistemos” metu, bendradarbiaujant Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijai ir Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), vietiniais ir tarptautiniais partneriais. Projekto partneriai siekia, kad savanorystės programų ir mokymosi rezultatų svarbą pripažintų ir darbdaviai. Projekto metu Atvirų skaitmeninių ženkliukų technologija taikoma tarptautinių savanorių mentorių bei vietinių savanorių pasiekimams fiksuoti ir valdyti.